CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 9. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

"Vodiči na ceste nie ste sami"


Organizátor

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov (IČO:42420601)

Kontakt: www.cyklopresov.com
email: presovskycyklomaraton@gmail.com
FB: www.facebook.com/cyklopresov


Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 9.Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo pre svoje zdravie.
Kategórie

MARATÓNSKY OKRUH

 • od 15 rokov 
 • povinná prilba + štartové číslo (po ukončení vrátiť)

MESTSKÝ OKRUH

 • od 12 rokov v doprovode zákonného zástupcu
 • povinná prilba + štartové číslo (po ukončení vrátiť)
 • ide sa v spoločnom "balíku"


Ocenenia

a) najstarší účastník

b) najvzdialenejší účastník

c) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného registračného čísla


Prihlásenie


 • (uveďte číslo svojho poradia prideleného v registri)

Úhrada štartovného

cez web:                  Maratónsky okruh - 10 €  jeden účastník od 15 rokov                                                                                   Mestský okruh -        5 €  jeden účastník od 12 do 15 rokov                                                                                                          10 €  jeden účastník od 16 rokov

Potvrdzujúce maily o registrácii nebudú odosielané, takže štartovné môžete uhradiť bezprostredne po zaregistrovaní.

v deň štartu:

                               Maratónsky okruh - 12 € jeden účastník od 15 rokov
                                  Mestský okruh -        6 € jeden účastník od 12 do 15 rokov
                                                                    12 € jeden účastník od 16 rokov

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli


Platobné údaje:

 • číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 • konštantný symbol: 0308
 • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko/mesto účastníka - nie platiaceho 
 • účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
 • v prípade neuhradenia štartovného do 3 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená
 • úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti " registrácia 2023"

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPǞŤ NEVRACIA !!!


Prezentácia

 • každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a registrovaný cez web uvedie pridelené registračné číslo
 • účastníkov od 12 do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca

Podmienky účasti

Cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo - križovatky zabezpečí DI PZ SR a MP Prešov a MP Sabinov

 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu + štartové číslo
 • usporiadateľ,ako aj všetky osoby a organizácie,ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb,škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo tesne po podujatí
 • účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie,že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie a dodržím nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
 • cyklista na Mestskom okruhu,ktorý bude mimo sprievodných vozidiel PZ SR sa nebude pokladať za účastníka a ide na vlastnú zodpovednosť
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 20 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne !!!
 • súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679

Podmienky KDI PZ SR

MESTSKÝ OKRUH - 17 km

Športovci sa budú pohybovať v skupine v rámci koridoru vytvoreného policajnou hliadkou s príslušnosťou k PZ SR.

 • účastníci budú zložení z rôznych vekových kategórií, pričom najmladší účastník musí mať minimálne 12 rokov.
 • v prípade výskytu nepredvídateľných okolností na trase podujatia je organizátor povinný bezodkladne prerušiť, alebo ukončiť športové podujatie, ak by pokračovaním športového podujatia došlo, alebo mohlo dôjsť k situáciám pri ktorých by bol ohrozený život, alebo zdravie.
 • účastníci podujatia budú sprevádzaní policajnou hliadkou, ktorá vytvorí dopravný koridor sprievodným a uzatváracím vozidlom v rámci ktorého budú účastníci oprávnení používať celý jazdný pruh
 • koridor bude tvorený policajnou hliadkou, sprievodným vozidlom označeným príslušnosťou k PZ a uzatváracím vozidlom, ktoré bude tiež označené príslušnosťou k PZ
 • koridor sprievodného a uzatváracieho vozidla bude vytvorený v dĺžke maximálne do 200m.

Športovci v rámci vymedzeného koridoru počas zvláštneho užívania ciest sú povinní:

 • Pohybovať sa len v rámci jazdného pruhu, pričom nesmú zachádzať do protismerného jazdného pruhu !
 • Na komunikáciách, kde nie je vyznačené vodorovné dopravné značenie požadujeme, aby sa účastníci pohybovali čo najbližšie pri pravom okraji vozovky.
 • Počas športového podujatia sú účastníci povinní prihliadať na ostatných účastníkov cestnej premávky.

Som uzrozumený, beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami organizátora a prihlasujem sa na 9. Prešovský cyklomaratón.

 • v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník  

Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 20 min. pred štartom !!!
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa