CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 5. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

"Vypnime televízory, počítače, opusťme gauče a hor sa do prírody"


Organizátor

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov (IČO:42420601)

Kontakt: www.cyklopresov.com; email: cyklomaratonpresov@gmail.com; FB: www.facebook.com/cyklopresov


Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 5.Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.


Termín podujatia

31.august 2019 (sobota) - štart 13.00 hod

Miesto konania

Štart: Prešov - pešia zóna

Cieľ: Prešov - jazdecký areál / f:4sport - sídlisko III. - ul.Jazdecká 1/A (bowling pri trati)


Okruhy

1. OKRUH (42 km) - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - smer ul.Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV/ ul.Sabinovská - ul.Mičurinova - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

2. OKRUH (5,5 km) - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA- smer ul.Sabinovská - rázcestie Šidlovec - smer ul.Bajkalská (sídl.III.) - konečná MHD sídlisko III. - ul.Prostějovská - VUKOV/odbočka na ul.Mukačevskú - ul.Mukačevská - most pri Astórii - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

3. OKRUH - JAZDECKÝ AREÁL (100 m)

4. OKRUH - JAZDECKÝ AREÁL (25 m)


Kategórie

1. OKRUH - od 15 rokov veku -> povinnosť mať prilbu pre všetkých účastníkov

2. OKRUH -  od 8 rokov veku - deti do 15 rokov len v doprovode zákonného zástupcu -> povinnosť mať                                prilbu pre všetkých účastníkov

3. OKRUH - pre zdravotné hendikepovaných (vozíčkarov)

4. OKRUH - od 3 do 6 rokov veku (detské bicykle ,trojkolky ,kolobežky, odrážadlá )


Časový harmonogram 

11:30 - 12:40 Prezentácia účastníkov pre 1. okruh + 2. okruh na pešej zóne (potrebný doklad totožnosti)

12:45 - Otvorenie podujatia a inštrukcie

13:00 - Štart ( smer ul.Sabinovská )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:15 - Prezentácia účastníkov pre 3. a 4.okruh v jazdeckom areáli f:4sport (bowling pri trati)

13:30 - Preteky v jazdeckom areáli

15:15 - Vyhodnotenie 5. Prešovského cyklomaratónu


Ocenenia 

- v jednotlivých kategóriách:   a) najstarší účastník

                                                  b) najvzdialenejší účastník od Prešova

                                                  c) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného čísla 


Ceny (tombola + účastnícke ceny)

Informácie o cenách a účastníckych odmenách budú priebežne aktualizované.

 


Prihlásenie 

 • na 5. Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na www.cyklopresov.com  do 28.08.2019.
 • za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora
 • 29. a 30.8.2019 (štvrtok-piatok) je možná registrácia v stánku na pešej zóne v Prešove alebo    osobne v deň štartu

Úhrada štartovného 

Podrobnosti o cene štartovného nájdete v sekcii ŠTARTOVNÉ.

Prosíme účastníkov 5. Prešovského cyklomaratónu, aby platbu za štartovné uhrádzali za každú registrovanú osobu zvlášť!

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Platobné údaje: 

- číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920
- konštantný symbol: 0308
- SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka - nie platiaceho, mesto, dátum        narodenia
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená           - úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti " registrácia"                                                                          - v prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady nás prosím kontaktujte. 

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!! 


Prezentácia

- každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a prideleným QR kódom
- deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca 


Podmienky účasti

 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo, križovatky zabezpečí Policajný zbor SR
 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu
 • usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb, škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí
 • učastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si sporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 20 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne 
 • súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679
 • v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník

 • svojou účasťou na podujatí vyjadrujem súhlas s podmienkami a pravidlami tohto podujatia a zaväzujem sa ich rešpektovať 


Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 20 min. pred štarom
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa