CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 9. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

"Vodiči na ceste nie ste sami"

POĎAKOVANIE

V utorok 29.augusta 2023 sa uskutočnil už 9.PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN " a v tejto súvislosti chceme vyjadriť poďakovanie tým, bez ktorých by sa toto podujatie neuskutočnilo.

Naše poďakovanie za podporu a spoluprácu patrí Prešovskému samosprávnemu kraju v zastúpení predsedom PSK Milanom Majerským; mestu Prešov v zastúpení primátorom mesta Františkom Oľhom; mestu Sabinov v zastúpení primátorom Michalom Repaským a mestu Veľký Šariš v zastúpení Viliamom Kallom i obciam Gregorovce, Uzovce, Šarišské Sokolovce, Ražňany, Orkucany a Medzany.

Zvlášť chceme poďakovať aj ľuďom, ktorí dohliadali nad bezpečnosťou podujatia, a to ODI PZ SR v Prešove ako aj mestskej polícii v Prešove i Sabinove.

Zabudnúť nemôžeme ani na sponzorov cyklistického podujatia:Raciotherm,Velodrom- Cyklo Čajka,Intersport,SAD Prešov,Milk AGRO,VaV Autoškola,VaV Akademy, Citroen AMM Prešov, RV Plast,RV profil,Camea car, Cyklo Čajka, PO Car Prešov Prešov,Nákupné centrum NOVUM,OSVO com, UVEX,Beka Optik, Kellys Bike company PIS, Severovýchod Slovenska, SEE&GO,Ant,Exisport,KHM - stavebný dozor, Filma Production,FyzioShop.VEĽKÉ ĎAKUJEME !OZ Cyklomaratón Prešov o.z.


Organizátor

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov (IČO:42420601)

Kontakt: www.cyklopresov.com
email: presovskycyklomaraton@gmail.com
FB: www.facebook.com/cyklopresov


Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 9.Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo pre svoje zdravie.


9.Prešovský cyklomaratón   -  29.august 2023 (utorok)


 • Kategórie

  MARATÓNSKY OKRUH

  • od 15 rokov
  • povinná prilba + štartové číslo

  MESTSKÝ OKRUH

  • od 12 rokov v doprovode zákonného zástupcu
  • povinná prilba + štartové číslo 
  • ide sa v spoločnom "balíku" za asistencie hliadok ODI PZ SR

Trasy maratónskeho a mestského okruhu


MARATÓNSKY OKRUH

Štart 13.30 hod

PREŠOV/PEŠIA ZÓNA Hlavná č.73 - smer ul.Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - Prešov/ul.Sabinovská - ul. Hlavná - ul.Masarykova - ul.Škultétyho - ul.Jána Pavla II - ul.Pražská - CIEĽ: AREÁL VELEDRÓMU ul.Športová č.4

MESTSKÝ OKRUH   -   17 km

ŠTART: 14.30 hod

PREŠOV/AREÁL VELEDRÓMU ul.Športová č.4 - ul.Pražská - ul.Pod Kalváriou - ul.Obrancou mieru - ul.V.Clementisa - ul.Volgogradská - ul.Prostějovská - ul.Bajkalská - ul.Sabinovská - ul.Hlavná - Nám.Legionárov - ul.Masarykova - ul.Rusínska - ul.Arm.G.Svobodu - ul.Švábska - kruhový objazd ul.Košická - ul.Pražská - CIEĽ: AREÁL VELEDRÓMU ul. Športová  č.4

Mestský okruh sa pôjde v jednom "balíku" za asistencie hliadok ODI PZ SR  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Časový harmonogram
11:00 - 13:15 Prezentácia účastníkov pre "Maratónsky okruh" na pešej zóne v Prešove (potrebný doklad totožnosti)

13:15 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Maratónsky okruh"

13:30 - Štart (smer ul.Sabinovská )


13.30 - 14.20 Prezentácia účastníkov pre "Mestský okruh" - areál Velodrómu ul.Športová 4 v Prešove (potrebný doklad totožnosti)

14.20 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Mestský okruh"

14:30 - Štart - smer ul.Obrancov mieru 

Ocenenia:

a) prvý účastník v cieli 

b) najstarší účastník

c) najvzdialenejší účastník

d) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného registračného čísla


Prihlásenie

Na 9.Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na https://www.cyklopresov.com/registracia-2023/ do 23.08.2023 (streda)

- za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora

- 28. 8.2023 (pondelok) je možná registrácia a prezentácia v stánku na pešej zóne v Prešove od 11.00 do 16.00 hod


Úhrada štartovného

cez web a v pondelok 28.8.2023                  Maratónsky okruh      -   12 €  jeden účastník od 15 rokov                          na pešej zóne v Prešove                                Mestský okruh              -  6 €  jeden účastník od 12 do 15 rokov                                                                                                       12 €  jeden účastník od 16 rokov

v deň štartu:                                                    Maratónsky okruh        -  15 € jeden účastník od 15 rokov

                                                                           Mestský okruh                - 8 €  jeden účastník od 12 do 15 rokov

                                                                                             15 €  jeden účastník od 16 rokov


- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie + nápoj po dojazde v cieli + medaila                                     

- jedno kolo na ovále velodrómu

- účastníci zaregistrovaný cez web do 16.augusta 2023 (streda) + tričko

Platobné údaje:

 • číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka SWIFT/BIC:  FIOZSKBAXXX
 • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko/mesto účastníka - nie platiaceho 
 • účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
 • v prípade neuhradenia štartovného do 3 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená
 • úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti  "REGISTRÁCIA"

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPǞŤ NEVRACIA !!!


Prezentácia

 • každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a registrovaný cez web uvedie pridelené registračné číslo - prezentovať sa dá už aj v pondelok 28.8.2023 na pešej zóne
 • účastníkov od 12 do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca

Podmienky účasti

Cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo - križovatky zabezpečí DI PZ SR a MP Prešov a MP Sabinov

 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu + štartové číslo
 • usporiadateľ,ako aj všetky osoby a organizácie,ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb,škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo tesne po podujatí
 • účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie,že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie a dodržím nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
 • cyklista na Mestskom okruhu,ktorý bude mimo sprievodných vozidiel PZ SR sa nebude pokladať za účastníka a ide na vlastnú zodpovednosť
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 20 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne !!!
 • súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679

Podmienky KDI PZ SR

MESTSKÝ OKRUH - 17 km

Športovci sa budú pohybovať v skupine v rámci koridoru vytvoreného policajnou hliadkou s príslušnosťou k PZ SR.

 • účastníci budú zložení z rôznych vekových kategórií, pričom najmladší účastník musí mať minimálne 12 rokov.
 • v prípade výskytu nepredvídateľných okolností na trase podujatia je organizátor povinný bezodkladne prerušiť, alebo ukončiť športové podujatie, ak by pokračovaním športového podujatia došlo, alebo mohlo dôjsť k situáciám pri ktorých by bol ohrozený život, alebo zdravie.
 • účastníci podujatia budú sprevádzaní policajnou hliadkou, ktorá vytvorí dopravný koridor sprievodným a uzatváracím vozidlom v rámci ktorého budú účastníci oprávnení používať celý jazdný pruh
 • koridor bude tvorený policajnou hliadkou, sprievodným vozidlom označeným príslušnosťou k PZ a uzatváracím vozidlom, ktoré bude tiež označené príslušnosťou k PZ
 • koridor sprievodného a uzatváracieho vozidla bude vytvorený v dĺžke maximálne do 200m.

Športovci v rámci vymedzeného koridoru počas zvláštneho užívania ciest sú povinní:

 • Pohybovať sa len v rámci jazdného pruhu, pričom nesmú zachádzať do protismerného jazdného pruhu !
 • Na komunikáciách, kde nie je vyznačené vodorovné dopravné značenie požadujeme, aby sa účastníci pohybovali čo najbližšie pri pravom okraji vozovky.
 • Počas športového podujatia sú účastníci povinní prihliadať na ostatných účastníkov cestnej premávky.

Som uzrozumený, beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami organizátora a prihlasujem sa na 9. Prešovský cyklomaratón.

 • v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník  

Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 20 min. pred štartom !!!
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa