CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 8. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

"Vodiči na ceste nie ste sami"


Organizátor

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov (IČO:42420601)

Kontakt: www.cyklopresov.com
email: presovskycyklomaraton@gmail.com
FB: www.facebook.com/cyklopresov


Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 7. Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.


Termín podujatia

27. august 2022 (sobota)

Miesto konania

Štart:
MARATÓNSKY OKRUH - Prešov - pešia zóna - ul. Hlavná č. 73 - 13.30 hod
MESTSKÝ OKRUH
- Prešov - konečná MHD sídlisko III - ul. Prostějovská č. 119 - 14.15 hod

Cieľ:
Prešov - jazdecký areál / f:4SPORT - sídlisko III - ul. Jazdecká 1/A (Bowling pri trati)


Okruhy

MARATÓNSKY OKRUH (42 km)
PREŠOV / PEŠIA ZÓNA - smer ul. Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV / ul. Sabinovská - ul. Mičurinova - ul. Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

MESTSKÝ OKRUH (15 km)
PREŠOV / konečná MHD sídlisko III - Prostějovská - Volgogradská - V.Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd na Košickej - Švábska - gen. Ľ. Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most - Masarykova - Nám.Legionárov - Hlavná - Sabinovská - Björnsonova - Čapajevova - Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL


Kategórie

MARATÓNSKY OKRUH

 • od 15 rokov 
 • povinná prilba
 • čas jazdy bude meraný 

MESTSKÝ OKRUH

 • od 12 rokov a v doprovode zákonného zástupcu
 • povinná prilba
 • ide sa v spoločnom "balíku"

Časový harmonogram

12:00 - 13:15 Prezentácia účastníkov pre "Maratónsky okruh" na pešej zóne (potrebný doklad totožnosti)

13:15 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Maratónsky okruh"

13:30 - Štart (smer ul.Sabinovská ) - "Maratónsky okruh"

13.15 - 14.00 Prezentácia účastníkov pre "Mestský okruh" na konečnej MHD sídlisko III (potrebný doklad totožnosti)
14.00 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Mestský okruh"
14:15 - Štart - smer ul.Volgogradská - "Mestský okruh"

15:45 - vyhodnotenie 8. Prešovského cyklomaratónu


Ocenenia

a) najstarší účastník

b) najvzdialenejší účastník

c) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného registračného čísla


Prihlásenie

 •  na 8.Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na www.cyklopresov.com do 24.08.2022.
 • za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora
 • 26. 8.2022 (piatok) je možná registrácia a súčasne prezentácia registrovaných cez web v stánku na pešej zóne v Prešove od 11.00 do 16.00 hod alebo osobne v deň štartu
 • (uveďte číslo svojho poradia prideleného v registri)

Úhrada štartovného

v piatok na pešej zóne a v deň štartu:

Maratónsky okruh - 10 € za 1 účastníka od 15 rokov
Mestský okruh -        5 € za 1 účastníka od 12 do 15 rokov
                                 10 € za 1 účastníka od 16 rokov

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli


Platobné údaje:

 • číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 • konštantný symbol: 0308
 • doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko účastníka/ov - nie platiaceho a e-mail
 • účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
 • v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená
 • úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti " registrácia"

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPǞŤ NEVRACIA !!!


Prezentácia

 • každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a registrovaný cez web uvedie pridelené registračné číslo
 • účastníkov od 12 do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca

Podmienky účasti

cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo - križovatky zabezpečí DI PZ SR a MP Prešov a MP Sabinov

 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu
 • usporiadateľ,ako aj všetky osoby a organizácie,ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb,škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo tesne po podujatí
 • účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie,že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z
 • bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
 • cyklista na Mestskom okruhu,ktorý bude mimo sprievodných vozidiel PZ SR sa nebude pokladať za účastníka a ide na vlastnú zodpovednosť
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 20 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne !!!
 • súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679

Podmienky KDI PZ SR

MESTSKÝ OKRUH - 15 km

Športovci sa budú pohybovať v skupine v rámci koridoru vytvoreného policajnou hliadkou s príslušnosťou k PZ SR.

 • účastníci budú zložení z rôznych vekových kategórií, pričom najmladší účastník musí mať minimálne 12 rokov.
 • v prípade výskytu nepredvídateľných okolností na trase podujatia je organizátor povinný bezodkladne prerušiť, alebo ukončiť športové podujatie, ak by pokračovaním športového podujatia došlo, alebo mohlo dôjsť k situáciám pri ktorých by bol ohrozený život, alebo zdravie.
 • športovci (účastníci podujatia) budú sprevádzaní policajnou hliadkou, ktorá vytvorí dopravný koridor sprievodným a uzatváracím vozidlom v rámci ktorého budú športovci oprávnení používať celý jazdný pruh
 • koridor bude tvorený policajnou hliadkou, sprievodným vozidlom označeným príslušnosťou k PZ a uzatváracím vozidlom, ktoré bude tiež označené príslušnosťou k PZ
 • koridor sprievodného a uzatváracieho vozidla bude vytvorený v dĺžke maximálne do 200m.

Športovci v rámci vymedzeného koridoru počas zvláštneho užívania ciest sú povinní:

 • Pohybovať sa len v rámci jazdného pruhu, pričom nesmú zachádzať do protismerného jazdného pruhu !
 • Na komunikáciách, kde nie je vyznačené vodorovné dopravné značenie požadujeme, aby sa športovci pohybovali čo najbližšie pri pravom okraji vozovky.
 • Počas športového podujatia sú športovci povinní prihliadať na ostatných účastníkov cestnej premávky.

Som uzrozumený a súhlasím s podmienkami organizátora a prihlasujem sa na 8. Prešovský cyklomaratón.

 • v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník  

Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 20 min. pred štartom !!!
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa