CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 6. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

"Vodiči automobilov na cestách nie ste sami"


Organizátor

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov (IČO:42420601)

Kontakt: www.cyklopresov.com; email: cyklomaratonpresov@gmail.com; FB: www.facebook.com/cyklopresov


Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 5.Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.


Termín podujatia

5. september 2020 (sobota) - štart 14:30 hod

Miesto konania

Štart: Prešov - Sídlisko III (konečná MHD)

Cieľ: Prešov - jazdecký areál / f:4sport - sídlisko III. - ul.Jazdecká 1/A (bowling pri trati)


Mestský okruh

Konečná MHD - Sídl.III - Prostějovská - Volgogradská - V.Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd pri ZVL - Švábska - gen.Ľ.Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most - Masarykova - Nám. legionárov - Hlavná - Sabinovská - Bjorsonova - Čapajevova - Jazdecká - jazdecký areál/ 4PORTKategórie

Mestský okruh -> od 10 rokov veku vyššie (v doprovode zákonného zástupcu) + povinná prilba


Časový harmonogram 

13:45 - 14:20 Prezentácia účastníkov 

14:20 - Otvorenie podujatia a inštrukcie

14:30 - Štart ( smer ul. Prostějovská)

15:45 - Vyhodnotenie 6. Prešovského cyklomaratónu


Prihlásenie 

 • na 6. Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na www.cyklopresov.com  do 2.9.2020
 • 5.9.2020 na štarte do 14:45

Úhrada štartovného 

 • dobrovoľný príspevok na štarte 
 • v cene uhradeného dobrovoľného príspevku je nárok občerstvenie po dojazde v cieli 

Podmienky účasti

 • pôjde sa v jednom spoločnom balíku ohraničenom autami organizátora, keďže pôjde o manifestačnú jazdu ulicami mesta Prešov
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo, križovatky zabezpečí Policajný zbor SR
 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu
 • usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb, škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí
 • učastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si sporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 10 minút pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne 
 • súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679
 • v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník

 • svojou účasťou na podujatí vyjadrujem súhlas s podmienkami a pravidlami tohto podujatia a zaväzujem sa ich rešpektovať 


Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 10 min. pred štartom
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa