CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 9. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

"Vodiči na ceste nie ste sami"


Organizátor

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov (IČO:42420601)

Kontakt: www.cyklopresov.com
email: presovskycyklomaraton@gmail.com
FB: www.facebook.com/cyklopresov


Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 9.Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo pre svoje zdravie.


9.Prešovský cyklomaratón   -  29.august 2023 (utorok)


 • Kategórie

  MARATÓNSKY OKRUH

  • od 15 rokov
  • povinná prilba + štartové číslo (po ukončení vrátiť)

  MESTSKÝ OKRUH

  • od 12 rokov v doprovode zákonného zástupcu
  • povinná prilba + štartové číslo (po ukončení vrátiť)
  • ide sa v spoločnom "balíku" za asistencie hliadok ODI PZ SR

Trasy maratónskeho a mestského okruhu


MARATÓNSKY OKRUH

Štart 13.30 hod

PREŠOV/PEŠIA ZÓNA Hlavná č.73 - smer ul.Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - Prešov/ul.Sabinovská - ul. Hlavná - ul.Masarykova - ul.Škultétyho - ul.Jána Pavla II - ul.Pražská - CIEĽ: AREÁL VELEDRÓMU ul.Športová č.4

MESTSKÝ OKRUH   -   17 km

ŠTART: 14.30 hod

PREŠOV/AREÁL VELEDRÓMU ul.Športová č.4 - ul.Pražská - ul.Pod Kalváriou - ul.Obrancou mieru - ul.V.Clementisa - ul.Volgogradská - ul.Prostějovská - ul.Bajkalská - ul.Sabinovská - ul.Hlavná - Nám.Legionárov - ul.Masarykova - ul.Rusínska - ul.Arm.G.Svobodu - ul.Švábska - kruhový objazd ul.Košická - ul.Pražská - CIEĽ: AREÁL VELEDRÓMU ul. Športová  č.4

Mestský okruh sa pôjde v jednom "balíku" za asistencie hliadok ODI PZ SR  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Každému účastníkovi bude umožnené absolvovať jedno kolo na ovále velodrómu                            (na vlastnú zodpovednosť)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Časový harmonogram
11:00 - 13:15 Prezentácia účastníkov pre "Maratónsky okruh" na pešej zóne v Prešove (potrebný doklad totožnosti)

13:15 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Maratónsky okruh"

13:30 - Štart (smer ul.Sabinovská )


13.30 - 14.20 Prezentácia účastníkov pre "Mestský okruh" - areál Velodrómu ul.Športová 4 v Prešove (potrebný doklad totožnosti)

14.20 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Mestský okruh"

14:30 - Štart - smer ul.Obrancov mieru 

Ocenenia:

a) prvý účastník v cieli 

b) najstarší účastník

c) najvzdialenejší účastník

d) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného registračného čísla


Prihlásenie

Na 9.Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na https://www.cyklopresov.com/registracia-2023/ do 23.08.2023 (streda)

- za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora

- 28. 8.2023 (pondelok) je možná registrácia a prezentácia v stánku na pešej zóne v Prešove od 11.00 do 16.00 hod


Úhrada štartovného

cez web a v pondelok 28.8.2023                  Maratónsky okruh      -   12 €  jeden účastník od 15 rokov                          na pešej zóne v Prešove                                Mestský okruh              -  6 €  jeden účastník od 12 do 15 rokov                                                                                                       12 €  jeden účastník od 16 rokov

v deň štartu:                                                    Maratónsky okruh        -  15 € jeden účastník od 15 rokov

                                                                           Mestský okruh                - 8 €  jeden účastník od 12 do 15 rokov

                                                                                             15 €  jeden účastník od 16 rokov


- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie + nápoj po dojazde v cieli + medaila                                     (podávať sa bude na ploche Velodrómu a na terase + cez okienko bude možnosť dokúpiť si aj za hotové aj pre        neúčastníkov cyklopodujatia)

- jedno kolo na ovále velodrómu

- účastníci zaregistrovaný cez web do 16.augusta 2023 (streda) + tričko

Platobné údaje:

 • číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka SWIFT/BIC:  FIOZSKBAXXX
 • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko/mesto účastníka - nie platiaceho 
 • účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
 • v prípade neuhradenia štartovného do 3 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená
 • úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti  "REGISTRÁCIA"

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPǞŤ NEVRACIA !!!


Prezentácia

 • každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a registrovaný cez web uvedie pridelené registračné číslo - prezentovať sa dá už aj v pondelok 28.8.2023 na pešej zóne
 • účastníkov od 12 do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca

Podmienky účasti

Cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo - križovatky zabezpečí DI PZ SR a MP Prešov a MP Sabinov

 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu + štartové číslo
 • usporiadateľ,ako aj všetky osoby a organizácie,ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb,škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo tesne po podujatí
 • účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie,že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie a dodržím nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
 • cyklista na Mestskom okruhu,ktorý bude mimo sprievodných vozidiel PZ SR sa nebude pokladať za účastníka a ide na vlastnú zodpovednosť
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 20 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne !!!
 • súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679

Podmienky KDI PZ SR

MESTSKÝ OKRUH - 17 km

Športovci sa budú pohybovať v skupine v rámci koridoru vytvoreného policajnou hliadkou s príslušnosťou k PZ SR.

 • účastníci budú zložení z rôznych vekových kategórií, pričom najmladší účastník musí mať minimálne 12 rokov.
 • v prípade výskytu nepredvídateľných okolností na trase podujatia je organizátor povinný bezodkladne prerušiť, alebo ukončiť športové podujatie, ak by pokračovaním športového podujatia došlo, alebo mohlo dôjsť k situáciám pri ktorých by bol ohrozený život, alebo zdravie.
 • účastníci podujatia budú sprevádzaní policajnou hliadkou, ktorá vytvorí dopravný koridor sprievodným a uzatváracím vozidlom v rámci ktorého budú účastníci oprávnení používať celý jazdný pruh
 • koridor bude tvorený policajnou hliadkou, sprievodným vozidlom označeným príslušnosťou k PZ a uzatváracím vozidlom, ktoré bude tiež označené príslušnosťou k PZ
 • koridor sprievodného a uzatváracieho vozidla bude vytvorený v dĺžke maximálne do 200m.

Športovci v rámci vymedzeného koridoru počas zvláštneho užívania ciest sú povinní:

 • Pohybovať sa len v rámci jazdného pruhu, pričom nesmú zachádzať do protismerného jazdného pruhu !
 • Na komunikáciách, kde nie je vyznačené vodorovné dopravné značenie požadujeme, aby sa účastníci pohybovali čo najbližšie pri pravom okraji vozovky.
 • Počas športového podujatia sú účastníci povinní prihliadať na ostatných účastníkov cestnej premávky.

Som uzrozumený, beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami organizátora a prihlasujem sa na 9. Prešovský cyklomaratón.

 • v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník  

Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 20 min. pred štartom !!!
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa